SCHIMBAREA PE CALEA ADMINISTRATIVĂ A NUMELUI DE FAMILIE SAU A PRENUMELUI

Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie sau a prenumelui.

Actualizare 29.01.2021

Cetăţenii români pot solicita, pentru motive temeinice, aprobarea schimbarii pe cale administrativa a numelui de familie sau a prenumelui, în baza O. G. nr. 41 din 30.01.2003.

Competenţa de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativa va reveni presedintelui Consiliului Judetean Maramureș.

Cazuri considerate întemeiate pentru schimbarea numelui:

 •  când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 • când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreste să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscută în societate sub acest nume;
 • când, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoaşterii reglementarilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 • când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite si doreşte schimbarea acestuia;    când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;
 • când persoana şi-a schimbat numele de origine straină într-un nume românesc, pe cale administrativă şi doreşte să revină la numele dobândit la nastere;
 • când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;
 • când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 • când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite si ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 • când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrarii naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 • când prenumele purtat este specific sexului opus;
 • când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzator, prezentând un act medicolegal din care să rezulte sexul acesteia;
 • alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 • când persoana în cauză a adoptat minori si doreşte ca acestia să poarte un alt prenume;
 • când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecatorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
 • când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfacută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;
 • când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătoreasca a morţii unuia dintre soţi celalalt soţ se recăsătoreşte şi ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
 • când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre crestere si educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în forma autentică;
 • când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
 • când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
 • când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.

Cum se procedează?

Cererea de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui (formular tipizat), se depune personal de către solicitant, pe care o va semna în faţa ofiţerului de stare civilă, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Orice persoană interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Când se cere schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pentru un minor care a împlinit vârsta de 14 ani, va semna lângă părinte şi minorul.

Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială.

Cererea trebuie să fie motivată prin unul dintre cazurile prevăzute de lege, însoţită de următoarele acte:

 •  fotocopie de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 • un exemplar al Monitorullui Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică;
 • copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului minor;
 • cazier judiciar şi cazier fiscal al solicitantului;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale;

NOTĂ: schimbarea numelui de familie sau a prenumelui produce din oficiu efecte şi în actul de naştere al copilului minor la rubrica numele de familie si prenumele părintelui în cauză.

Descarcă cererea

Documente

Ultima actualizare: 11:01 | 29.09.2023

Sari la conținut