Înregistrarea căsătoriei

Înregistrarea căsătoriei                      Ultima actualizare 29.01.2021

 

De cine şi unde se declară căsătoria?

Art. 41 din HG. 64/2011 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, prevede următoarele:

(1) Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei.

(3) În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.

(4) Persoanele arestate sau condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul măsurii arestării şi executării pedepsei pot depune declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se găseşte sediul arestului/penitenciarului, care va fi şi competentă să o încheie, cu respectarea prevederilor alin. (1), indiferent de domiciliul sau reşedinţa viitorilor soţi.

Cine se poate căsători ?

Art. 272 din Legea 287/2009 privind Codul civil, rep. cu modificările şi completările ulterioare,  prevede următoarele:

(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.

(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

Art. 274 din Legea 287/2009 – Codul civil, prevede următoarele:

(1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea.

 

În ce termen se poate oficia căsătoria ?

Art. 49 din HG 64/2011 privind Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

(1) Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

(2) În cazul prevăzut de art. 41 alin. (4), termenul de 10 zile se socoteşte de la data de când s-a primit declaraţia la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.

(3) Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea primarului; documentele justificative se păstrează la dosarul de căsătorie.

(4) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, numai cu aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi; în cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să obţină şi să depună certificate medicale valabile.

 

Art. 27 din Legea 119 / 1996 – cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Dacă de la data depunerii declaraţiei de căsătorie au trecut 30 de zile şi căsătoria nu a fost încheiată ori dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, aceştia vor face o nouă declaraţie de căsătorie.

Neprezentarea ambilor soţi la depunerea actelor la data stabilită sau dacă dosarul de căsătorie este incomplet atrage după sine neîncheierea căsătoriei la data stabilită.

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei dintre doi cetăţeni români care sunt la prima căsătorie:

 • actul de identitate în original şi fotocopie;
 • certificatul de naştere în original şi în fotocopie;
 • certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
 • fotocopie după actele de identitate a doi martori, (persoane cu vârsta peste 18ani, cu carte de identitate valabile care să fie prezente la data încheierii căsătoriei);

După caz, vor prezenta şi următoarele acte:

 • certificatul de deces al soţului în original şi în fotocopie;
 • sentinţa de divorţ în original şi în fotocopie, cu menţiunea că aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă;
 • declaraţia notarială privind starea civilă al soţului dacă se legitimează cu paşaport CRDS;
 • avizul medical, încuviinţarea părinţilor ori, a tutorelui şi autorizarea Instanţei de Tutelă în cazul minorului cu vârsta de minimum 16 ani;
 • autorizarea Instanţei de Tutelă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea în cazul căsătoriei între rudele în linie colaterală de gradul al IV-lea;
 • proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret autorizat, în cazul în care unul dintre viitori soţi este surdo-mut;
 • fotocopie după autorizaţia interpretului;
 • fotocopie după actul de identitate al interpretului;
 • aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie ( în situaţii justificate, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, anexându-se documente justificative);
 • aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), în situaţii justificate (dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, anexându-se documente justificative);
 • aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, în cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate în detenţie, anexându-se documente justificative;
 • aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei între persoane care nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă a unităţii administrative-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.

 

Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.

Documente

Ultima actualizare: 20:42 | 29.04.2024

Sari la conținut